Všeobecné obchodné podmienky usporiadateľa spoločenského podujatia BODY ART SHOW 2019

Všeobecné obchodné podmienky usporiadateľa spoločenského podujatia BODY ART SHOW 2019

(ďalej len ako "podujatie" v príslušnom gramatickom tvare)

Usporiadateľom podujatia je SHARMANT s.r.o., Vajnorská 10, 831 03 Bratislava, IČO: 36 705 675, IČ DPH: SK2022289742, Obchodný register okresného súdu Bratislava 1, odd. Sro, vl.č.43371/B,(ďalej aj ako "usporiadateľ").

Ustanovenia týchto všeobecných podmienok sú platné pre všetky priestory podujatia, vrátane iných priestorov a objektov patriacich alebo súvisiacich s podujatím.

VSTUPNÉ : Návštevník sa pri vstupe na miesto podujatia preukáže platnou vstupenkou (v tlačenej alebo elektronickej podobe) zakúpenej v predajnej sieti TICKETPORTAL alebo cez portál www.ticketportal.sk. Vstupenka je cenina a potvrdenie umožňujúce jej majiteľovi (návštevníkovi) za jednorazový poplatok vstup na podujatie, na ktoré bola zakúpená. Znehodnotená alebo dodatočne upravovaná vstupenka alebo identifikácia je neplatná. Vstupenka a identifikácia sú ceniny, ktorých falšovanie sa považuje za trestný čin v zmysle zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.

Identifikácia (páska na zápästí návštevníka vydaná mu usporiadateľom) sa považuje za ceninu, pri strate alebo poškodení sa stáva neplatným a opätovný vstup bez neho nie je možný. Návštevník bez identifikácie, alebo s neplatnou alebo upravovanou identifikáciou, bude vyvedený z miesta podujatia. Identifikáciu je nutné mať na zápästí po celú dobu trvania podujatia. Za stratu, poškodenie, prípadne krádež identifikácie je zodpovedný výlučne návštevník.

PRESS pass. Voľný vstup na podujatie majú akreditovaní novinári, na základe identifikácie (PRESS pass).

Osobám mladším ako 12 rokov je povolený vstup a účasť na podujatí iba v sprievode dospelej osoby. Osobám mladším ako 15 rokov je povolený vstup a účasť na podujatí po 21. hodine iba v sprievode dospelej osoby.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo odoprieť vstup komukoľvek na podujatie, a v prípade takéhoto odopretia preplatiť cenu vstupenky. Usporiadateľ, alebo ním poverená osoba, si vyhradzujú právo vykázať z miesta podujatia osobu rušiacu priebeh podujatia, poškodzujúcu alebo iným spôsobom znehodnocujúcu majetok, nerešpektujúcu pokyny usporiadateľa, alebo nevhodne sa správajúcu k ostatným návštevníkom, a to bez nároku na vrátenie vstupného resp. bez nároku na vrátenie ceny vstupenky.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu ceny vstupenky počas celej doby predpredaja.

FOTO A VIDEO : Na podujatí, počas hlavného programu na pódiu (show), je návštevníkom ZAKÁZANÉ fotografovať alebo natáčať video.

Návštevník používajúci mobilný telefón (smartfón), alebo iné audiovizuálne zariadenie, na záznam alebo stream z vystúpenia účinkujúcich počas hlavného programu na pódiu (show), bude usporiadateľom upozornený aby s tým prestal. Pokiaľ návštevník, napriek upozorneniu, neprestane s touto činnosťou, bude usporiadateľom vyvedený z miesta podujatia bez nároku na vrátenie ceny vstupenky.

Na podujatí môžu fotografovať a zhotovovať audiovizuálny záznam iba akreditovaní novinári, fotografi a filmové štáby (ďalej len novinár - PRESS pass).

FOTO pass. Návštevník s fotoaparátom alebo kamerou na profesionálne použitie (s vysokým rozlíšením a /alebo s výmennými objektívmi, alebo aj kompaktné fotoaparáty) nebude na podujatie vpustený, pokiaľ nemá zakúpenú vstupenku pre fotografov (FOTO pass). Počet vstupeniek FOTO pass v predaji v sieti www.ticketportal.sk. je obmedzený.
Návštevníci sa zakúpením vstupenky zaväzujú, že akékoľvek audiovizuálne diela nepoužijú na mediálne alebo komerčné účely, ani ich iným spôsobom nezverejnia bez písomného súhlasu usporiadateľa.

Každý návštevník vstupom do miesta podujatia poskytuje svoj výslovný súhlas s tým, že fotografie, filmy alebo videozáznamy s podobizňou jeho osoby, ktoré sú zhotovené počas podujatia alebo v súvislosti s ním, môžu byť použité v súvislosti s prezentáciou podujatia, v audiovizuálnom diele o tomto podujatí, ako aj na propagáciu podujatia, prostredníctvom akejkoľvek súčasnej alebo budúcej technickej metódy, a to bez peňažnej náhrady, časového a teritoriálneho obmedzenia.

PRESS pass.Akreditáciu novinárom udeľuje usporiadateľ. Akreditovaný novinár má na podujatie voľný vstup na základe identifikácie (PRESS pass), ktorá mu bude odovzdaná na základe dohodnutých inštrukcií s usporiadateľom. Akreditovaní novinár je povinný identifikáciu nosiť viditeľne na podujatí. Táto mu umožní voľný pohyb pod pódiom či v zákulisí. O obmedzeniach bude informovaný usporiadateľom na mieste a zaväzuje sa riadiť jeho pokynmi.

Proces akreditácie prebieha priebežne s predstihom pred termínom podujatia. Usporiadateľ si vyhradzuje právo odmietnuť udeliť akreditáciu záujemcovi. Akreditáciu získavajú najmä mediálny partneri podujatia, podieľajúci sa na zviditeľnení podujatia uverejnením autorských článkou pred a po podujatí.

FOTO pass.Fotograf s fotoaparátom alebo kamerou na profesionálne použitie, alebo s kompaktný fotoaparátom, si musí zakúpiť vstupenku pre fotografov (FOTO pass) cez portál www.ticketportal.sk. Počet vydaných vstupeniek pre fotografov je limitovaný. Fotografovi bude pri vstupe na podujatie odovzdaná identifikácia (FOTO pass), ktorú musí viditeľne nosiť pri sebe počas podujatia a ktorá mu umožní pohyb vo vyhradených zónach. O obmedzeniach bude informovaný usporiadateľom na mieste a zaväzuje sa tými pokynmi riadiť a dodržiavať ich. Fotograf rešpektuje, že prednosť pri snímaní majú akreditovaní novinári a fotografi (PRESS pass) a video tím usporiadateľa (SHARMANTfilm).

Vstup s FOTO pass je od 17:00 hod do priestorov podujatia, zákulisia i na After párty. K vstupenke FOTO pass sa neviaže miesto na sedenie.

Fotograf môže byť požiadaný usporiadateľom o poskytnutie vyhotovených záberov na účely propagácie podujatia. Formát jpg v neplnom rozlíšení, s ochranným znakom fotografa, prípadne usporiadateľ bude s použitou fotografiou uvádzať jej autora.

ALKOHOL A DROGY : Akékoľvek omamné a psychotropné látky na podujatí, alebo v blízkosti miesta jeho konania, sú zakázané. Osoby mladšie ako 18 rokov majú prísny zákaz požívať akékoľvek alkoholické nápoje alebo iné návykové látky.

PRVÁ POMOC : V mieste podujatia nie je stanovisko služba prvej pomoci. V prípade akýchkoľvek zdravotných komplikácií, úrazov a ochorení kontaktujte najbližšieho usporiadateľa a privolajte RZP na tel. čísle 112.

SBS : Návštevníci súhlasia s vykonaním osobnej prehliadky strážnou službou pri vstupe do miesta podujatia a kedykoľvek počas jeho trvania usporiadateľom, usporiadateľom poverenou osobou alebo usporiadateľom poverenou súkromnou bezpečnostnou službou (ďalej aj ako "SBS").
Návštevníci sa zakúpením vstupenky zaväzujú dodržiavať pokyny usporiadateľa, usporiadateľom poverenej osoby, alebo SBS a strpieť osobnú prehliadku a všetky úkony potrebné na zabezpečenie ochrany zdravia a majetku návštevníkov podujatia. Pracovníci SBS sú oprávnení zabezpečiť odchod resp. vyvedenie návštevníkov podujatia a/alebo vynesenie ich majetku primeranými prostriedkami v prípade, ak návštevníci neuposlúchnu pokyny uvedené v týchto podmienkach resp. pokyny pracovníkov SBS a/alebo iných osôb poverených usporiadateľom.

PARKOVANIE : Parkovanie áut návštevníkov organizátor nezabezpečuje. Parkovanie je možné na verejných komunikáciach a v podzemných garážach v blízkosti. V lokalite nie je dostatok parkovacích miest, preto na dopravu odporúčame MHD alebo taxi. Usporiadateľ v žiadnom prípade nezodpovedá za prípadnú krádež alebo poškodenie automobilov a predmetov v nich odložených.

ZÁKAZY :

  • zákaz vstupu pre osoby pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok alebo v stave vzbudzujúcom pohoršenie a odpor.
  • zákaz vstupu osobám, ktorých návšteva by narušila alebo mohla narušiť poriadok a bezpečnosť podujatia, resp. ich správanie sa je v rozpore so spoločenskými normami správa
  • zákaz vnášania vlastného jedla a akýchkoľvek alkoholických a nealkoholických nápojov; pyrotechnických predmetov, výbušnín a horľavín; omamných látok, psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov; zbraní akéhokoľvek druhu alebo vnášania nožov, ostrých predmetov, predmetov ohrozujúcich bezpečnosť a zdravie iných účastníkov podujatia vrátane dáždnika; predmetov ohrozujúcich bezpečnosť a zdravie iných účastníkov podujatia,
  • zákaz vnášania profesionálnych fotoaparátov, audiovizuálnych nahrávačov
  • zákaz zhotovovania fotografií z a počas vystúpení účinkujúcich, používania blesku pri fotení počas podujatia
  • zákaz vstupu do miesta podujatia so psom
  • zákaz vstupu na pódium a na miesta, na ktoré je vstup povolený len pre určené osoby
  • zákaz predaja akéhokoľvek tovaru bez písomného povolenia usporiadateľa
  • zákaz akéhokoľvek iného konania/nekonania, ktoré by mohlo spôsobiť akúkoľvek škodu alebo ujmu na zariadení miesta podujatia a/alebo iným návštevníkom a/alebo usporiadateľovi a/alebo iným osobám prítomným na podujatí
  • zákaz fajčiť vo všetkých priestoroch podujatia, okrem miest na to určených a zreteľne označený

VŠEOBECNÉ : Usporiadateľ nezodpovedá za škody, poranenia alebo úrazy spôsobené neopatrnosťou alebo nedodržiavaním týchto všeobecných podmienok a tiež pokynov usporiadateľa, alebo ním poverených osôb, a všetky škody spôsobené usporiadateľovi správaním a konaním návštevníkov v rozpore s týmito všeobecnými podmienkami budú usporiadateľom vymáhané podľa platných právnych predpisov SR.

Zaplatené vstupné na podujatie sa nevracia, vstupenka je nenávratná, neprenosná a nevymieňa sa. Je platná len s kontrolným ústrižkom. Pre vstupenky zakúpené na portáli ticketportal.sk platia Všeobecné obchodné podmienky Ticketportal SK, s.r.o.. V prípade zrušenia podujatia usporiadateľ oznámi v mieste nákupu vstupenky náhradný termín konania podujatia, alebo spôsob vrátenia vstupného najneskôr do 10 dní. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu programu, zmenu miesta a/alebo času konania podujatia. Návštevníci zakúpením vstupenky súhlasia, že usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené na majetku a zdraví návštevníkov, nezodpovedá taktiež za škody spôsobené neodvrátiteľnými udalosťami. Neodvrátiteľnými udalosťami sa rozumie najmä vyššia moc, zásahy štátu alebo iných príslušných autorít, počasie, poruchy spojových služieb, technické prekážky realizácie, nedostatok elektrickej energie, dodržiavanie zákonných predpisov alebo licenčných podmienok zo strany tretích osôb, vrátane dodržiavania zákonných povinností, akými je poskytovanie informácií verejnosti. Návštevníci sa zakúpením vstupenky zaväzujú nezverejňovať a neposkytovať akékoľvek nepravdivé informácie, ktoré by mohli byť spôsobilé poškodiť dobré meno podujatia a/alebo jeho usporiadateľov.

Usporiadateľ nie je zodpovedný za prípadné ohrozenie návštevníkov, ktorých zdravotný stav by mohol byť negatívne ovplyvnený svetelnými a zvukovými efektmi použitými počas podujatia. Návštevníci zakúpením vstupenky berú na vedomie, že usporiadateľ nezodpovedá za poškodenie, stratu alebo krádež akéhokoľvek majetku návštevníkov kabelky, predmety v nich odložené, predmety, ktoré majú pri sebe, alebo na sebe.

Návštevníci berú na vedomie, že v prípade porušenia akéhokoľvek zákazu uvedeného v týchto všeobecných podmienkach a/alebo v prevádzkovom poriadku miesta konania podujatia a/alebo v prípade nedodržania akýchkoľvek pokynov usporiadateľa, alebo usporiadateľom poverenou treťou osobou, sú usporiadateľa /alebo osoby poverené usporiadateľom oprávnení vyviesť takýchto návštevníkov z miesta podujatia a zabrániť ich ďalšiemu vstupu na podujatie. Zakúpením vstupenky ako aj jej predložením pri vstupe vyjadruje držiteľ danej vstupenky súhlas s týmito všeobecnými podmienkami usporiadateľa podujatia a s prevádzkovým poriadkom miesta konania podujatia, pokynov usporiadateľa a podmienkami, ktoré s ním súvisia. Všeobecné podmienky sú k dispozícii u usporiadateľa podujatia a zverejnené na oficiálnej web stránke podujatia www.bodyartshow.sk (https://www.bodyartshow.sk/vop/). Zároveň sa návštevníci zakúpením vstupenky zaväzujú dodržiavať všetky platné právne predpisy SR.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny týchto podmienok.

V Bratislave 3. august 2019